ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:
1. SQIQ: arbeidsbemiddelingsbureau, KvK Amsterdam 56371950, BTW 852094310B01.
2. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door SQIQ laat adviseren.
3. Opdracht: de overeenkomst tussen SQIQ en de klant op grond waarvan SQIQ één of meerdere kandidaten voor een dienstbetrekking zal introduceren bij de klant, dan wel SQIQ jegens de klant optreedt als partij die diensten doet verrichten door inschakeling van een interimkracht.
4. Organisatie-, functie- en kandidaatprofiel: de door SQIQ, in samenwerking met de klant op te stellen omschrijving van een in de organisatie van de klant te vervullen functie, alsmede de eisen waaraan een kandidaat voor deze functie dient te voldoen.
5. Kandidaat: een door SQIQ geworven en geselecteerde persoon, die bij de klant wordt geïntroduceerd dan wel een persoon die, in het kader van een door de klant aan SQIQ verstrekte opdracht, door de klant bij SQIQ geïntroduceerd is.
6. Bruto fulltime jaarinkomen: alle uitkeringen in geld die door de klant aan de bij hem in dienst getreden kandidaat ter zake van de arbeidsovereenkomst per jaar worden gedaan. Hieronder vallen in ieder geval: bruto jaarsalaris op basis van het maximale aantal contracturen dat een medewerker zou werken indien het een fulltime dienstverband zou zijn, inclusief vakantiegeld, eventuele dertiende en veertiende maand en andere vaste bruto inkomenselementen.
7. Intake: het gesprek tussen SQIQ en de klant waarin het organisatie-, functie- en kandidatenprofiel (nader) wordt besproken.
8. Externe kosten: alle kosten gemaakt door SQIQ m.b.t. de vervulling van de opdracht, voor zover schriftelijk overeengekomen met de klant.

ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER
1. Voor zover tussen SQIQ en een klant niet anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden op SQIQ haar werkzaamheden en op alle daaruit voortvloeiende aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van toepassing.
2. Op de betrekkingen tussen SQIQ en klanten is het Nederlands recht van toepassing.
3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant zijn niet van toepassing.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SQIQ waarvoor derden dienen te worden ingeschakeld.
5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

ARTIKEL 3. ORGANISATIE- FUNCTIE EN KANDIDAATPROFIEL EN WIJZIGING DAARVAN
SQIQ stelt in samenwerking met de klant de inhoud van de opdracht vast. Bij een werving- en selectieopdracht geldt het organisatie-, functie- en kandidaatprofiel als grondslag voor de opdracht. Wijziging van het organisatie-, functie- en kandidaatprofiel tijdens de opdrachtvervulling wordt beschouwd als het intrekken van de opdracht (zie artikel 14) en het verstrekken van een nieuwe werving- en selectieopdracht, waarbij klant gehouden is aan SQIQ het tot dan toe gefactureerde honorarium conform de daartoe opgestelde overeenkomst te vergoeden.

ARTIKEL 4. OPDRACHTBEVESTIGING
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat een door de klant ondertekende overeenkomst dan wel een bevestiging via mail voor de betreffende opdracht aan SQIQ is geretourneerd. Vervolgens start SQIQ met haar werkzaamheden.
2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de klant verstrekte informatie.
3. De aanbiedingen zijn drie weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt SQIQ zich het recht voor zijn capaciteit elders in te zetten.
4. Indien een opdracht door de klant wordt geplaatst naar aanleiding van een aanbieding van SQIQ dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdracht door SQIQ wordt ontvangen. In dergelijke gevallen is inhoud van de aanbieding bepalend.
5. Gaat aan een opdracht van de klant geen aanbieding van SQIQ vooraf of volgt een opdracht op een vrijblijvende aanbieding van SQIQ dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat, hetzij de opdrachtbevestiging door SQIQ wordt verzonden aan klant, hetzij een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
6. Een overeenkomst met een interimkracht wordt aangegaan onder voorbehoud van ondertekening van een opdrachtbevestiging tussen de klant en SQIQ door de klant.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. SQIQ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. SQIQ zal trachten de geschiktheid van elke bij de klant geïntroduceerde kandidaat te verzekeren en een hoog niveau qua dienstverlening en integriteit te handhaven maar geeft dienaangaande geen enkele garantie.
3. Het staat SQIQ vrij derden voor de uitvoering van de opdracht voor te stellen, die niet als werknemer of anderszins een duurzaam samenwerkingsverband met SQIQ hebben.
4. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SQIQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SQIQ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SQIQ zijn verstrekt, heeft SQIQ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan klant in rekening te brengen.
5. SQIQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Tijdens de opdracht, tot aan plaatsing van een kandidaat, verloopt het contact van klant naar kandidaat en vice versa via SQIQ, met uitzondering van gesprekken geagendeerd door SQIQ.

ARTIKEL 6. VRIJHEID VAN AANSTELLING
De klant is geheel vrij in de keuze van de persoon die hij in het kader van een werving- en selectieopdracht in dienst wil nemen, dan wel in het kader van een interimovereenkomst met SQIQ tijdelijk als interimkracht aanstelt. 

ARTIKEL 7. TOEZENDING KOPIE ARBEIDSOVEREENKOMST
Wanneer de klant en de kandidaat in het kader van een werving- en selectieopdracht tot overeenstemming zijn gekomen, sluiten zij een (arbeids)overeenkomst. Een kopie van deze door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt door de klant aan SQIQ binnen één week na ondertekening toegezonden.

ARTIKEL 8. DECHARCHERING
Bij vervulling van de vacature in het kader van een werving- en selectieopdracht wordt SQIQ automatisch gedechargeerd evenals in situaties waarin de klant besluit dat de vacature vervalt of niet ingevuld zal worden. In geval van vervulling van de vacature ontvangt SQIQ ter afsluiting van het dossier een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen de klant en de kandidaat.

ARTIKEL 9. RELATIE KLANT – INTERIMKRACHT
Klant zal aan de interimkracht alle faciliteiten (zowel wat betreft de werkplek en personele ondersteuning, als ook op het gebied van bevoegdheden binnen de organisatie) ter beschikking stellen teneinde de opdracht juist te kunnen uitvoeren.

ARTIKEL 10. VERVANGING VAN DE INTERIMKRACHT
Indien zulks voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk wordt geacht heeft SQIQ het recht de interimkracht tijdelijk of permanent te (doen) vervangen door een ander, uiteraard na voorafgaand overleg met klant.

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Klant is gehouden alle gegevens met betrekking tot de kandidaat, waarover hij de beschikking heeft gekregen, volstrekt geheim te houden.
3. De klant is niet gerechtigd zonder toestemming van SQIQ op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de klant een door SQIQ geïntroduceerde kandidaat binnen één jaar na introductie van de kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de klant gehouden zijn tot betaling van het totale honorarium.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
1. De door SQIQ uit te zenden interimkracht zal zijn werkzaamheden voor klant onder diens supervisie, verantwoordelijkheid, rekening en risico verrichten.
2. SQIQ en/of de interimkracht is jegens haar klant slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van SQIQ of de interimkracht.
3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de klant op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door SQIQ en/of de interimkracht, is deze nimmer aansprakelijk.
4. SQIQ heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken.
5. SQIQ is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de klant, SQIQ of derden.
6. De aansprakelijkheid van SQIQ en/of de interimkracht voor schadevergoeding uit hoofde van de overeenkomst met klant is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat SQIQ in het kader van die opdracht heeft ontvangen en voorts met een absoluut maximum van € 3.000,00.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens SQIQ in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor SQIQ aansprakelijk zou zijn.
8. SQIQ doet al het mogelijke om zich kwalificerende kandidaten te vinden en bij de klant te introduceren. Klant vrijwaart SQIQ voor aanspraken voortvloeiende uit het desondanks niet introduceren van kandidaten in het kader van een verstrekte opdracht.
9. Klant vrijwaart SQIQ voor aanspraken voortvloeiende uit het door SQIQ, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, verstrekken van informatie over de klant en haar organisatie aan potentiële kandidaten en andere bronnen.
10. Klant vrijwaart SQIQ voor aanspraken voortvloeiende uit de wijze waarop de via SQIQ aangestelde kandidaat zijn/haar verplichtingen nakomt en voor eventuele gevolgen van de aanstelling van de betreffende kandidaat. Tevens is uitgesloten elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder begrepen gevolgschade, van de kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering door SQIQ bij klant in dienst zijn getreden, dan wel zijn ingehuurd.
11. SQIQ introduceert kandidaten bij de klant aan de hand van de bij SQIQ bekende hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat enerzijds en het organisatie-, functie- en kandidaatprofiel anderzijds.
12. Klant vrijwaart SQIQ voor aanspraken, voortvloeiende uit onjuiste gegevens inzake identiteit, opleiding, werkervaring en andere voor de keuze van de kandidaat relevante aspecten aan door SQIQ bij de klant geïntroduceerde kandidaten.
13. Klant vrijwaart SQIQ tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

ARTIKEL 13. BETALING
1. Alle tarieven van SQIQ zijn exclusief de verschuldigde BTW.
2. SQIQ brengt voor een werving- en selectieopdracht bij overeenstemming tussen een door SQIQ geïntroduceerde kandidaat en de klant in totaal een honorarium aan de klant in rekening, zijnde een percentage van het tussen de klant en de kandidaat overeengekomen bruto fulltime jaarinkomen of een overeengekomen vast honorarium. Tenzij anders overeengekomen is de klant ter zake van de aanstelling van iedere functionaris die door SQIQ bij de klant is geïntroduceerd een honorarium van 25% verschuldigd over het bruto fulltime fulltime jaarinkomen.
3. Wijziging van de vraagstelling door de klant kan tot wijziging van de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven.
4. De klant is gehouden het totale honorarium aan SQIQ te betalen tot één jaar nadat de kandidaat door SQIQ is geïntroduceerd bij de klant. Bepalend hiervoor is de datum van contractondertekening en niet de ingangsdatum van de dienstbetrekking. Onder introductie wordt verstaan het telefonisch, via mail, dan wel in de vorm van een kennismakingsgesprek, voorstellen van de betreffende kandidaat bij klant.
5. Voor alle overige in opdracht door SQIQ uitgevoerde werkzaamheden geldt een uurtarief van € 175,00.
6. Klant ziet erop toe en garandeert door ondertekening alsmede mailbevestiging, dat op de tijdverantwoordingsformulieren van interimkrachten het juiste aantal gewerkte uren alsmede alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld. De klant zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van het tijdverantwoordingsformulier houden.
7. De prijzen en tarieven voor in te schakelen interimkrachten zijn exclusief BTW, exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en exclusief eventuele administratiekosten van een door klant ingeschakeld administratiekantoor/broker.
8. Indien na het verzenden van de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst in het kader van een interimovereenkomst, één of meer van de prijsbepalende factoren zoals loonkosten, heffingen, belastingen e.d. stijgen, heeft SQIQ het recht de prijzen en tarieven dienovereenkomstig aan te passen.
9. SQIQ geeft de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de overeenkomstig het voorgaande aangepaste prijzen en tarieven.
10. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na verzending van voornoemde kennisgeving schriftelijk te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van het voorgaande geeft geen der partijen recht op vergoeding van enigerlei schade.
11. Mocht klant een door SQIQ ingeschakelde interimkracht rechtstreeks in dienst willen nemen en interimkracht wenst rechtstreeks in dienst te treden bij klant, is zulks toegestaan nadat de interimkracht meer dan 2.000 uur voor klant via SQIQ heeft gewerkt. Indien interimkracht minder dan 2.000 uur voor klant heeft gewerkt kan klant een door SQIQ ingeschakelde interimkracht rechtstreeks in dienst nemen tegen betaling aan SQIQ van een vergoeding ter hoogte van 25% van het alsdan tussen klant en de interimkracht overeen te komen bruto fulltime jaarinkomen.
12. De klant is gehouden de door SQIQ ingediende declaratie zonder korting, beroep op compensatie of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, bij gebreke waarvan de klant zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en zonder aanzegging de wettelijke rente en 15% incassokosten verschuldigd zal zijn. Een gedeelte van een maand wordt voor een gehele maand gerekend. Bij incasso is de klant alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten aan SQIQ verschuldigd.
13. Uitsluitend betalingen aan SQIQ zelf werken voor de klant bevrijdend.

ARTIKEL 14. INTREKKING WERVING- EN SELECTIEOPDRACHT
Werving- en selectieopdrachten kunnen te allen tijde door de klant worden onderbroken en/of geannuleerd. Indien de opdrachtonderbreking langer duurt dan 30 dagen wordt de opdracht als geannuleerd beschouwd.

ARTIKEL 15. BEËINDIGING INTERIMOVEREENKOMST
1. Beide partijen zijn naast de in de overeenkomst genoemde gevallen gerechtigd om in de navolgende gevallen onmiddellijk de interimovereenkomst tussentijds te beëindigen, zonder dat de andere partij aanspraak heeft op een (aanvullende) vergoeding:
a) indien SQIQ en/of de interimkracht en/of de klant in staat van faillissement komt te verkeren dan wel er sprake is van een situatie als bedoeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
b) indien SQIQ en/of klant en/of de interimkracht handelt in strijd met deze overeenkomst of in strijd handelt met de (redelijke) belangen van klant en/of SQIQ;
c) indien één van partijen in het algemeen enige bepaling uit deze overeenkomst niet (volledig) nakomt na daartoe in gebreke te zijn gesteld;
2. Indien klant deze interimovereenkomst zelf voortijdig beëindigt of doet eindigen vanwege een andere dan hierboven genoemde reden of zonder (opgave van een) deugdelijke reden, is klant aan SQIQ een vergoeding verschuldigd tenminste ter hoogte van het totaalbedrag dat SQIQ bij nakoming door klant van klant als vergoeding zou hebben ontvangen.

ARTIKEL 16. OVERMACHT
1. Indien SQIQ door overmacht van blijvende, respectievelijk tijdelijke, aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zal de klant onverwijld in kennis worden gesteld. In overleg met de klant zal SQIQ vervolgens naar een oplossing zoeken. Indien geen oplossing wordt gevonden is SQIQ gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd SQIQ verder toekomende rechten de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.
2. Ingeval de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

ARTIKEL 17. RECLAMES
Reclames omtrent nota’s moeten binnen één week na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij SQIQ zijn ingediend.

ARTIKEL 18. KLACHTEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SQIQ.
2. Indien een klacht gegrond is, zal SQIQ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SQIQ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

ARTIKEL 19. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
SQIQ heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten uit deze overeenkomst over te dragen aan één of meer derden. SQIQ geeft van een zodanige overdracht schriftelijk kennis aan de klant. Deze algemene voorwaarden blijven gelden indien SQIQ geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

ARTIKEL 20. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. SQIQ behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te openbaren of te exploiteren.
3. Het is de klant niet toegestaan om hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van SQIQ.

ARTIKEL 21. SLOTBEPALINGEN
1. Elk geschil dat zich tussen SQIQ en de klant mocht voordoen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
2. SQIQ is bevoegd alle eerder genoemde bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een verandering van deze algemene voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Indien de algemene voorwaarden ten tijde van de overeenkomst worden gewijzigd, wordt behoudens uitdrukkelijke toestemming van de klant, de overeenkomst op de bestaande algemene voorwaarden voortgezet.

1 juli 2015 © SQIQ